Splošni pogoji poslovanja


I. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1. člen

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) veljajo brez izjem za vse storitve, ki jih na področju prevajalskih storitev, sodnih overitev prevodov, tolmačenja in lektoriranja besedil izvede družba Prevajalska agencija Julija, d.o.o., Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Julija ali Izvajalec).

Splošni pogoji se nanašajo na vsako naročilo stranke (v nadaljevanju: naročnika), ki želi storitev družbe Julija (naročilo, predračun, pogodba …). Splošni pogoji veljajo tudi pri vseh drugih pravnoposlovnih odnosih med družbo Julija in naročnikom.

Vsakršni odstopi od teh Splošnih pogojev so veljavni samo v primeru izrecne pisne odobritve s strani družbe Julija. Pri vsakem naročilu se šteje, da je naročnik prebral te Splošne pogoje poslovanja in da se z njimi strinja.

Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni stani www.prevajanje-julija.si, prav tako pa so dostopni tudi na sedežu družbe Julija.

Za vse ostale zadeve, ki niso opredeljene v teh Splošnih pogojih, se uporabljajo veljavni predpisi na območju Republike Slovenije.


II. Opredelitev pojmov

2. člen

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve Izvajalca in ki ji Izvajalec nudi storitve iz svoje dejavnosti.

Storitev je prevajanje, tolmačenje, lektoriranje ali druga storitev (na primer urejanje besedila, urejanje slik itd.), ki jo Izvajalec opravi za naročnika.


III. Informativna ponudba

3. člen

Cene, ki so morebiti objavljene na spletni strani družbe Julija, so zgolj informativne narave in Izvajalca v ničemer ne zavezujejo.

Informativna brezplačna ponudba: obiskovalec spletne strani družbe Julija lahko osebno, po telefonu ali prek spleta pošlje povpraševanje oziroma naroči informativno ponudbo. Za izdelavo informativne ponudbe je treba družbi Julija dostaviti naslednje podatke:

- vrsto storitve (prevod, lektura, sodni prevodi itd.),
- obseg besedila,
- izvirni in ciljni jezik,
- svoje kontaktne podatke.

Informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi Izvajalec, je za Izvajalca nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.


IV. Pogodba

4. člen

Pogodba med naročnikom in družbo Julija je sklenjena, ko Izvajalec pisno ali po elektronski pošti ali faksu potrdi naročilo naročnika. Bistvene sestavine pogodbe so:

- vrsta storitve (prevod, tolmačenje, lektura, sodni prevodi itd.),
- obseg besedila,
- izvirni in ciljni jezik,
- cena in rok za izvedbo.


V. Obračunske enote

5. člen

Obračunske enote so naslednje:

- Pisni in sodni prevodi se obračunavajo v avtorskih straneh: ena avtorska stran (AS) obsega 250 besed, minimalna obračunska enota pa je ena AS. Nad 1 AS se enote obračunavajo na dve decimalki natančno. Cena se določi na podlagi števila AS v izvirnem dokumentu.

- Najem opreme za simultano tolmačenje: dan.

- Tolmačenje: ura. Obračuna se vsaka začeta ura nad 15 minut. Odmori, krajši od 45 minut, se obračunavajo kot ura tolmačenja. Odmori, daljši od 45 minut, se obračunavajo kot stand by čas (polovična cena tolmačenja).


VI. Rok izvedbe in cene

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročene storitve izvedel hitro, kakovostno in v dogovorjenem roku.

Običajni rok za izvedbo prevoda za vsakih 5–7 avtorskih strani je 24 ur. Običajni rok za izvedbo lekture za vsakih 20 strani je 24 ur. Rok začne teči, ko družba Julija prejme celotno besedilo oziroma zadnje spremembe besedila, ki so predmet prevoda, ter plačilo morebitno dogovorjenega predračuna ali avansa.

Naročnik se zavezuje, da bo Izvajalcu posredoval vsa potrebna gradiva za kakovostno izvedbo del, ki po potrebi vključujejo tudi kontakt strokovnjaka naročnika v izogib napačnemu razumevanju internih strokovnih izrazov s strani jezikoslovca oziroma prevajalca.

V primeru nepredvidenih okoliščin ali višje sile, ki ovira izvedbo storitev v dogovorjenih rokih, se slednji podaljšajo za celotno obdobje trajanja takih okoliščin.

Cene veljajo za splošna besedila z običajnim rokom izvedbe. Za krajše roke in strokovnejša ali zahtevnejša besedila si Izvajalec pridržuje pravico do spremembe ponudbe.

V ceno prevoda je že vključena lektura naravnega govorca jezika.

Vse cene so brez davka na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna v skladu z zakonom.


VII. Obveznosti in odgovornost Izvajalca

7. člen

Družba Julija je povezana z mrežo več kot 1200 prevajalcev in lektorjev. Družba Julija se zavezuje, da bo za potrebe naročnika po svojih najboljših močeh, znanju in sposobnostih opravila vse prevode besedil in tolmačenja v skladu s predpisanimi standardi in v dogovorjenem roku.

Izvajalec v primeru kakršnega koli razloga za zamudo pri dostavi prevoda oziroma druge storitve obvesti naročnika. Zaradi zamude naročnik ne more zavrniti dostave prevoda ali izvedbe storitve ali odstopiti od pogodbe.

Družba Julija ne prevzema nobene neposredne ali posredne odškodninske odgovornosti zaradi zamude ali napak v opravljenih prevodih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.


VIII. Obveznosti in odgovornost naročnika

8. člen

Naročnik se zavezuje, da bo plačila za prevode, tolmačenja ali lekturo nakazal Izvajalcu na njegov v računu naveden poslovni račun, in to v dogovorjenem roku. Če plačilni rok ni dogovorjen, znaša osem dni.

Zamuda s plačilom računa daje Izvajalcu pravico, da prekine izvedbo katerih koli še nedokončanih storitev za naročnika in da zahteva tudi plačilo zakonskih zamudnih obresti.


IX. Proces prevajanja in reklamacije

9. člen

V procesu prevajanja lahko med Izvajalcem in naročnikom poteka tudi usklajevanje terminologije posameznega besedila. Naročnik je dolžan pregledati prevod nemudoma in najkasneje v osmih dneh od prejema računa za izvedeni prevod o ugotovljenih napakah obvestiti Izvajalca. Reklamacija se uveljavlja na podlagi utemeljenega mnenja strokovnjaka dotičnega področja ali ustreznega jezikoslovca oziroma prevajalca. Reklamacija mora vsebovati podatke o naročilu ter eksplicitno in podrobno navedene pripombe, ki zadevajo prevod oziroma drugo storitev.

Če je reklamacija naročnika po presoji in podanem mnenju Izvajalca storitve ter neodvisnega prevajalca ali lektorja upravičena, je naročnik dolžan Izvajalcu omogočiti, da ugotovljene napake odpravi. Izvajalec se zavezuje odpraviti ugotovljene napake na lastne stroške, s prednostno obravnavo in v najkrajšem možnem času.

Če naročnik Izvajalca v roku osmih dni ne obvesti o napakah, se šteje, da je prevod prevzet. V tem primeru se šteje, da je prevod opravljen strokovno, zato naknadno ni mogoče uveljavljati reklamacije.


X. Avtorske pravice

10. člen

Prevod je avtorsko delo. Imetnik vseh avtorskih pravic za izvedene prevode do celotnega plačila računa je Izvajalec. S plačilom celotnega računa ima naročnik pravico do uporabe prevoda ali drugega avtorskega dela zgolj v smislu uporabe za lastne potrebe.

Če račun ni v celoti plačan, Izvajalec naročniku izrecno prepoveduje kakršno koli uporabo izvedenega prevoda. Če naročnik pred plačilom celotnega računa na kakršen koli način uporabi avtorsko delo, se šteje, da krši avtorsko pravico izvajalca. V tem primeru je izvajalec skladno s tretjim odstavkom 168. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah upravičen do plačila zneska računa, povečanega za 200 %.


XI. Poslovna skrivnost

11. člen

Vse informacije in vsi dokumenti, ki si jih v poslovnem odnosu izmenjujeta Izvajalec in naročnik, so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know-how in vsi podatki, ki jih družba Julija posreduje naročniku pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranki se zavezujeta ohranjati poslovne skrivnosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Podatke, katerih razkritje bi lahko škodilo družbi Julija ali naročniku, morata naročnik in družba Julija kot poslovno skrivnost varovati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti sta stranki druga drugi odškodninsko in kazensko odgovorni.


XII. Reference

12. člen

Naročnik soglaša, da ga Izvajalec navaja kot svojo referenco na spletni strani in drugem oglasnem gradivu.


XIII. Uporaba Splošnih pogojev in reševanje sporov

13. člen

Ti Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene z družbo Julija, tudi če se pogodba na njih izrecno ne sklicuje.

Za razlago teh Splošnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Julija in naročnikom, se uporabljata izključno slovenska veljavna zakonodaja in pravni red. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu družbe Julija.

Ti Splošni pogoji se lahko spremenijo brez predhodnega pisnega obvestila in veljajo od 15. 3. 2020 do spremembe.

Impostazioni dei cookie

Il tuo stato attuale

Mostra dettagli